Huishoudelijk reglement andere formaliteiten

Huishoudelijk reglement
Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 2002

Leden
Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die wonen in Groet gemeente Bergen.
Het werkgebied van de vereniging is als volgt bepaald:

Zuidkant, vanaf de Heereweg huisnummers 204 (even kant) en 221 (oneven kant) en Achterweg vanaf nummer 1.

Noordkant, tot en met Heereweg huisnummer 343, Hargergat en de Hargervaart.

Oostkant, Hargerweg tot met huisnummer 8 en de Vaalderweg.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging is een lidmaatschap per huishouden. Dit houdt in dat er per huishouden 1 stem kan worden uitgebracht op een ledenvergadering. Het is wel mogelijk dat meerdere personen uit een huishouden lid zijn van de vereniging en door hun lidmaatschap de vereniging financieel ondersteunen.

Stemrecht en volmacht
Een stemgerechtigde kan slechts namens één (1) andere stemgerechtigde per volmacht stemmen.
Een stemgerechtigde kan slechts aan één (1) andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uit brengen van zijn stem.
Een rechtspersoon die lid is van de vereniging kan zijn stemrecht slechts uitoefenen middels één (1) natuurlijk persoon, die door de rechtspersoon daartoe schriftelijk is gevolmachtigd.
Volmachten dienen, rechtsgeldig ondertekend, voor aanvang van de vergadering bij het bestuur ingeleverd te worden.

Verkiezingen en bestuursleden en rooster van aftreden
De voorzitter wordt in functie gekozen op de ledenvergadering voor een periode van maximaal 5 jaar. De overige bestuursleden worden eveneens voor een periode van 5 jaar gekozen. De taken worden op de eestvolgende normale bestuursvergadering onderling verdeeld. Tussentijds aftreden is altijd mogelijk. Na reglementair aftreden kan een bestuurslid zich opnieuw herkiesbaar stellen.