Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering

Datum:12 maart 2024
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open:19.30 uur
Locatie:Café Mereboer, de huiskamer van Groet, Heereweg 275
  1. Opening vergadering
  2. Mededelingen
  3. Ervaringen en adviezen van onze wijkagent Bas Klene
  4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 7 Maart 2023
  5. Jaarverslag evenementen/wijkgericht werken
  6. Jaarverslag financiën
  7. Verklaring kascontrolecommissie
  8. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie
  9. Bestuurssamenstelling en verkiezing

Zittend bestuur

NaamFunctie
Paul Ruis voorzitter
Marcelle Kaandorppenningmeester
Dia Broersen secretaris
Nico van Egmondbestuurslid wijkgericht werken
Emmy Beekmanbestuurslid evenementen

Nico van Egmond is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de herbenoeming van Nico kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering en nog even nazitten met een bitterbal.

Het jaarverslag is vanaf 9 februari beschikbaar op de website www.dorpsvereniginggroet.nl.